Legislatie specifica - Biblioteca „Ștefan Petică” Tecuci

Du-te la conținut
Legislație specifică
Legislație specifică

  
 Codul Etic al Bibliotecarului
Principii fundamentale
Prezentul cod etic consfinţeşte principiile fundamentale ale unei profesii independente.
Codul etic se referă la obligaţiile bibliotecarului faţă de profesie, faţă de instituţia bibliotecii şi faţă de utilizatori.
Obligaţii faţă de profesie:
• să fie animat de un crez sincer şi un interes maxim pentru profesia sa;
• să-şi onoreze profesia conştientizând rolul social-educaţional major al acesteia;
• să vegheze şi să militeze cu pasiune şi devotament pentru cinstirea demnităţii şi nobleţei profesiunii de bibliotecar;
• să-şi îndeplinească misiunea fără avantaje nejustificate şi fără profit necuvenit;
• să-şi exercite profesia în respectul valorilor de competenţă, profesionalism şi eficienţă;
• să ofere servicii de înaltă calitate, în concordanţă cu indicatorii de performanţă specifici, folosind în mod optim resursele de care dispune;
• să promoveze principiul de învăţare pe toată durata vieţii pentru a-şi îmbunătăţi propriile competenţe şi pe cele ale unor categorii cât mai largi de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă;
• să se opună oricarei tentative de cenzură informaţională;
• să manifeste respect şi corectitudine faţă de toate persoanele şi organizaţiile cu care cooperează în exercitarea profesiei;
Obligaţii faţă de instituţia bibliotecii:
• să fie loial instituţiei bibliotecii;
• să cunoască şi să participe la elaborarea strategiei şi la realizarea politicilor publice ale bibliotecii;
• să protejeze, să îmbogăţească şi să valorifice stiinţific patrimoniul bibliotecii;
• să promoveze eficienţa, diversificarea şi independenţa serviciilor bibliotecii ca instrumente ale democraţiei;
• să acţioneze în scopul menţinerii şi dezvoltării cooperarii şi a bunei înţelegeri între toate tipurile de biblioteci;
• să susţină demersurile de asociere şi parteneriat ale bibliotecii cu alte instituţii ;
• să se implice activ şi novator în viaţa comunităţii să promoveze biblioteca drept instituţie primordială cu rol cultural, informaţional, educational şi social;
• să nu se afle într-o situaţie de conflict de interese şi să nu folosescă instituţia şi resursele acesteia în interes personal să-şi exercite profesia astfel încât să contribuie la ridicarea prestigiului acesteia.
Obligaţii faţă de utilizatori:
• să asigure accesul liber şi nelimitat al publicului la informaţii şi documente şi să ofere servicii de înaltă calitate tuturor utilizatorilor;
• să trateze pe toţi utilizatorii cu egal respect, indiferent de etnie, rasă, vârstă, statut social, religie, sex, convingeri religioase sau politice;
• să ofere informaţii complete, obiective şi imparţiale, necondiţionate de punctele de vedere, ideile sau valorile personale, nici de ingerinţe politice sau interese economice ;
• să insufle utilizatorilor simţul răspunderii pentru conservarea patrimoniului bibliotecii ;
• să respecte intimitatea utilizatorilor, să garanteze confidenţialitatea datelor personale ale acestora, a informaţiilor solicitate şi a surselor consultate.
Fiecare bibliotecar, indiferent de atribuţiile specifice pe care le are în cadrul bibliotecii, are datoria să adere la principiile fundamentale ale codului şi să conştietizeze faptul că este responsabil de respectarea prevederilor acestuia.
Prezentul Cod Etic al Bibliotecarului a fost adoptat de Conferinţa Generală
a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,
Gura Humorului, 22-24 aprilie, 2010.

REGULAMENT DE UTILIZARE A CALCULATOARELOR CU INTERNET PENTRU PUBLIC

     Calculatoarele permit accesul la un număr larg de surse de informare locale, naţionale şi internaţionale.
Biblioteca încurajează accesul legitim la informare al oricărui membru al comunităţii, dar recunoaşte faptul că această sursă poate fi folosită şi în mod abuziv sau nelegitim.
  Prezentul regulament specifică condiţiile de utilizare a calculatoarelor şi de accesare a Internetului în biblioteca publică.

1.     ACCESUL LA CALCULATOARE ŞI LA INTERNET

1.1 Utilizatorii au acces la calculatoare şi Internet pe baza Permisului de intrare!
1.2 Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către bibliotecar.   
1.3 Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat.
1.4 Fiecare utilizator are dreptul să folosească un singur calculator, cel repartizat de bibliotecar.
1.5 Accesul la Calculatoare cu Internet pentru Public este gratuit timp de o ora pe zi pentru fiecare utilizator.
1.6 Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:
• acces INTERNET pe staţiile bibliotecii sau pe laptop-urile personale prin reţea wireless
• consultarea CD-urilor/DVD-urilor( din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor)
• procesare/tehnoredactare( fără imprimare) cu salvare pe memory stick sau CD/DVD
• înregistrarea pe CD/DVD, memory stick a informaţiei solicitate din Internet
 1.7  Printarea informaţiei din Internet se efectuează în limita a 4-5 coli, numai
       de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului şi cu colile  aces-
       tuia.
 1.8  Folosirea unui calculator în acelaşi timp de mai mult de 2 persoane este in
        terzisă.
 1.9  Utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul public la Internet
        este monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.


2.     DREPTURILE UTILIZATORILOR

 2.1 Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită Internet de o oră.
 2.2 Părinţii şi tutorii au dreptul să decidă ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor şi să îi îndrume în folosirea Internet-ului şi a materialelor la care pot sau nu pot avea acces.
 2.3 Utilizatorii pot să solicite ajutorul bibliotecarilor pentru a fi îndrumaţi în folosirea calculatoarelor şi a Internet-ului. Acest sprijin va consta în facilitarea accesului la documentele şi la site-urile de web cunoscute de către personalul bibliotecii.

3.     OBLIGAŢIILE ŞI ÎNDATORIRILE UTILIZATORILOR
 3.1 Utilizatorii trebuie să respecte condiţiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor şi Internetului de către public.
 3.2 Utilizatorii nu au dreptul să acceseze
       * site-uri pornografice
       * site-uri de discriminare
       * materiale care pot instiga la ură, violenţă
       * materiale ilegale cum ar fi forme abuzive de marketing
       * programe de download ; jocuri;
       * programe de chat
 3.3 Programarea la Centrul de Internet se face cu cel puţin două zile înainte. Ultimul utilizator va avea acces cu cel puţin o oră şi jumătate înainte de închiderea programului( iarna: 17.30, vara: 18.00 ).
 3.4 Înainte de a utiliza memory stick-ul, trebuie să i se permită bibliotecarului să îl scaneze pentru a nu conţine viruşi.
 3.5 Utilizatorii nu au dreptul să influenţeze modul de funcţionare a programelor de protecţie împotriva viruşilor, sau orice alt software, hardware sau echipament IT.
 3.6 Se interzice:
         * deteriorarea calculatoarelor si a celorlalte echipamente
         * bruscarea sau distrugerea echipamentelor
         * furtul de echipamente sau accesorii
         * consumul de alimente şi de băuturi alcoolice
         * accesul în bibliotecă în stare de ebrietate
         * fumatul în sala de Internet şi în celelalte încăperi din bibliotecă
         * folosirea poştei electronice pentru următoarele:
             - crearea, trimiterea sau păstrarea oricăror informaţii, materiale,sau imagini de natură vulgară, ofensatoare, obscenă sau indecentă
             - hărţuiala de orice fel
             - încălcarea drepturilor de autor
  3.7 Utilizatorii au obligaţia :
         * de a manifesta un comportament adecvat şi de a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât şi cu ceilalţi utilizatori
         *  de a păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă
         * de a avea o ţinută decentă
          * de a respecta orarul de funcţionare al bibliotecii, orarul programelor de formare şi programarea pentru folosirea calculatorului.
 3.8 Serviciul bibliotecii nu poate fi responsabil pentru conţinutul paginilor consultate.
 3.9  Copiii sub 8 ani pot avea acces la Internet doar însoţiţi de către unul dintre părinţi sau un tutore legal.

4.   NEGAREA RESPONSABILITĂŢILOR
  
    4.1 Toţi utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informaţie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă
    4.2 Serviciul Bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acurateţea datelor sau informaţiilor găsite, preluate şi stocate.

5.   SANCŢIUNI

  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor cu Internet  pentru public atrage după sine următoarele sancţiuni:
• suspendarea dreptului de acces la facilităţile IT ale bibliotecii
• plata unor daune stabilite prin Regulamentul pentru public aprobat de Consiliul local
    Biblioteca încurajează accesul legitim la informare al oricărui membru al comunităţii, dar recunoaşte faptul că această sursă poate fi folosită şi în mod abuziv sau nelegitim.
      Prezentul regulament specifică condiţiile de utilizare a calculatoarelor şi de accesare a Internetului în biblioteca publică.
1.     ACCESUL LA CALCULATOARE ŞI LA INTERNET
1.1 Utilizatorii au acces la calculatoare şi Internet pe baza Permisului de intrare!
1.2 Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către bibliotecar.   
1.3 Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat.
1.4 Fiecare utilizator are dreptul să folosească un singur calculator, cel repartizat de bibliotecar.
1.5 Accesul la Calculatoare cu Internet pentru Public este gratuit timp de o ora pe zi pentru fiecare utilizator.
1.6 Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:
• acces INTERNET pe staţiile bibliotecii sau pe laptop-urile personale prin reţea wireless
• consultarea CD-urilor/DVD-urilor( din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor)
• procesare/tehnoredactare( fără imprimare) cu salvare pe memory stick sau CD/DVD
• înregistrarea pe CD/DVD, memory stick a informaţiei solicitate din Internet
  1.7  Printarea informaţiei din Internet se efectuează în limita a 4-5 coli, numai
       de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului şi cu colile  aces-
       tuia.
 1.8  Folosirea unui calculator în acelaşi timp de mai mult de 2 persoane este in
        terzisă.
 1.9  Utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul public la Internet
         este monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.

2.     DREPTURILE UTILIZATORILOR
 2.1 Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită Internet de o oră.
 2.2 Părinţii şi tutorii au dreptul să decidă ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor şi să îi îndrume în folosirea Internet-ului şi a materialelor la care pot sau nu pot avea acces.
 2.3 Utilizatorii pot să solicite ajutorul bibliotecarilor pentru a fi îndrumaţi în folosirea calculatoarelor şi a Internet-ului. Acest sprijin va consta în facilitarea accesului la documentele şi la site-urile de web cunoscute de către personalul bibliotecii.
3.     OBLIGAŢIILE ŞI ÎNDATORIRILE UTILIZATORILOR
 3.1 Utilizatorii trebuie să respecte condiţiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor şi Internetului de către public.
 3.2 Utilizatorii nu au dreptul să acceseze
       * site-uri pornografice
       * site-uri de discriminare
       * materiale care pot instiga la ură, violenţă
       * materiale ilegale cum ar fi forme abuzive de marketing
       * programe de download ; jocuri;
       * programe de chat
 3.3 Programarea la Centrul de Internet se face cu cel puţin două zile înainte. Ultimul utilizator va avea acces cu cel puţin o oră şi jumătate înainte de închiderea programului( iarna: 17.30, vara: 18.00 ).
 3.4 Înainte de a utiliza memory stick-ul, trebuie să i se permită bibliotecarului să îl scaneze pentru a nu conţine viruşi.
 3.5 Utilizatorii nu au dreptul să influenţeze modul de funcţionare a programelor de protecţie împotriva viruşilor, sau orice alt software, hardware sau echipament IT.
  3.6 Se interzice:
          * deteriorarea calculatoarelor si a celorlalte echipamente
         * bruscarea sau distrugerea echipamentelor
         * furtul de echipamente sau accesorii
         * consumul de alimente şi de băuturi alcoolice
         * accesul în bibliotecă în stare de ebrietate
         * fumatul în sala de Internet şi în celelalte încăperi din bibliotecă
         * folosirea poştei electronice pentru următoarele:
             - crearea, trimiterea sau păstrarea oricăror informaţii, materiale,sau imagini de natură vulgară, ofensatoare, obscenă sau indecentă
             - hărţuiala de orice fel
             - încălcarea drepturilor de autor
  3.7 Utilizatorii au obligaţia :
         * de a manifesta un comportament adecvat şi de a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât şi cu ceilalţi utilizatori
         *  de a păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă
         * de a avea o ţinută decentă
          * de a respecta orarul de funcţionare al bibliotecii, orarul programelor de formare şi programarea pentru folosirea calculatorului.
 3.8 Serviciul bibliotecii nu poate fi responsabil pentru conţinutul paginilor consultate.
 3.9  Copiii sub 8 ani pot avea acces la Internet doar însoţiţi de către unul dintre părinţi sau un tutore legal.
4.   NEGAREA RESPONSABILITĂŢILOR
  
    4.1 Toţi utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informaţie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă
    4.2 Serviciul Bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acurateţea datelor sau informaţiilor găsite, preluate şi stocate.
5.   SANCŢIUNI
  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor cu Internet  pentru public atrage după sine următoarele sancţiuni:
• suspendarea dreptului de acces la facilităţile IT ale bibliotecii
• plata unor daune stabilite prin Regulamentul pentru public aprobat de Consiliul local
     Prezentul regulament specifică condiţiile de utilizare a calculatoarelor şi de accesare a Internetului în biblioteca publică.
1.     ACCESUL LA CALCULATOARE ŞI LA INTERNET
1.1 Utilizatorii au acces la calculatoare şi Internet pe baza Permisului de intrare!
1.2 Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către bibliotecar.   
1.3 Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat.
1.4 Fiecare utilizator are dreptul să folosească un singur calculator, cel repartizat de bibliotecar.
1.5 Accesul la Calculatoare cu Internet pentru Public este gratuit timp de o ora pe zi pentru fiecare utilizator.
1.6 Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:
• acces INTERNET pe staţiile bibliotecii sau pe laptop-urile personale prin reţea wireless
• consultarea CD-urilor/DVD-urilor( din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor)
• procesare/tehnoredactare( fără imprimare) cu salvare pe memory stick sau CD/DVD
• înregistrarea pe CD/DVD, memory stick a informaţiei solicitate din Internet
 1.7  Printarea informaţiei din Internet se efectuează în limita a 4-5 coli, numai
       de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului şi cu colile  aces-
       tuia.
 1.8  Folosirea unui calculator în acelaşi timp de mai mult de 2 persoane este in
        terzisă.
 1.9  Utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul public la Internet
        este monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.
2.     DREPTURILE UTILIZATORILOR
 2.1 Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită Internet de o oră.
 2.2 Părinţii şi tutorii au dreptul să decidă ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor şi să îi îndrume în folosirea Internet-ului şi a materialelor la care pot sau nu pot avea acces.
 2.3 Utilizatorii pot să solicite ajutorul bibliotecarilor pentru a fi îndrumaţi în folosirea calculatoarelor şi a Internet-ului. Acest sprijin va consta în facilitarea accesului la documentele şi la site-urile de web cunoscute de către personalul bibliotecii.
3.     OBLIGAŢIILE ŞI ÎNDATORIRILE UTILIZATORILOR
 3.1 Utilizatorii trebuie să respecte condiţiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor şi Internetului de către public.
 3.2 Utilizatorii nu au dreptul să acceseze
       * site-uri pornografice
       * site-uri de discriminare
       * materiale care pot instiga la ură, violenţă
       * materiale ilegale cum ar fi forme abuzive de marketing
       * programe de download ; jocuri;
       * programe de chat
 3.3 Programarea la Centrul de Internet se face cu cel puţin două zile înainte. Ultimul utilizator va avea acces cu cel puţin o oră şi jumătate înainte de închiderea programului( iarna: 17.30, vara: 18.00 ).
 3.4 Înainte de a utiliza memory stick-ul, trebuie să i se permită bibliotecarului să îl scaneze pentru a nu conţine viruşi.
 3.5 Utilizatorii nu au dreptul să influenţeze modul de funcţionare a programelor de protecţie împotriva viruşilor, sau orice alt software, hardware sau echipament IT.
 3.6 Se interzice:
         * deteriorarea calculatoarelor si a celorlalte echipamente
         * bruscarea sau distrugerea echipamentelor
         * furtul de echipamente sau accesorii
         * consumul de alimente şi de băuturi alcoolice
         * accesul în bibliotecă în stare de ebrietate
         * fumatul în sala de Internet şi în celelalte încăperi din bibliotecă
         * folosirea poştei electronice pentru următoarele:
             - crearea, trimiterea sau păstrarea oricăror informaţii, materiale,sau imagini de natură vulgară, ofensatoare, obscenă sau indecentă
             - hărţuiala de orice fel
             - încălcarea drepturilor de autor
  3.7 Utilizatorii au obligaţia :
         * de a manifesta un comportament adecvat şi de a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât şi cu ceilalţi utilizatori
         *  de a păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă
         * de a avea o ţinută decentă
          * de a respecta orarul de funcţionare al bibliotecii, orarul programelor de formare şi programarea pentru folosirea calculatorului.
 3.8 Serviciul bibliotecii nu poate fi responsabil pentru conţinutul paginilor consultate.
 3.9  Copiii sub 8 ani pot avea acces la Internet doar însoţiţi de către unul dintre părinţi sau un tutore legal.
4.   NEGAREA RESPONSABILITĂŢILOR
  
    4.1 Toţi utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informaţie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă
    4.2 Serviciul Bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acurateţea datelor sau informaţiilor găsite, preluate şi stocate.
5.   SANCŢIUNI
  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor cu Internet  pentru public atrage după sine următoarele sancţiuni:
• suspendarea dreptului de acces la facilităţile IT ale bibliotecii
• plata unor daune stabilite prin Regulamentul pentru public aprobat de Consiliul local
1.     ACCESUL LA CALCULATOARE ŞI LA INTERNET
1.1 Utilizatorii au acces la calculatoare şi Internet pe baza Permisului de intrare!
1.2 Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către bibliotecar.   
1.3 Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat.
1.4 Fiecare utilizator are dreptul să folosească un singur calculator, cel repartizat de bibliotecar.
1.5 Accesul la Calculatoare cu Internet pentru Public este gratuit timp de o ora pe zi pentru fiecare utilizator.
1.6 Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:
• acces INTERNET pe staţiile bibliotecii sau pe laptop-urile personale prin reţea wireless
• consultarea CD-urilor/DVD-urilor( din colecţiile bibliotecii sau ale utilizatorilor)
• procesare/tehnoredactare( fără imprimare) cu salvare pe memory stick sau CD/DVD
• înregistrarea pe CD/DVD, memory stick a informaţiei solicitate din Internet
 1.7  Printarea informaţiei din Internet se efectuează în limita a 4-5 coli, numai
       de către personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului şi cu colile  aces-
       tuia.
 1.8  Folosirea unui calculator în acelaşi timp de mai mult de 2 persoane este in
        terzisă.
 1.9  Utilizatorii trebuie să ia cunoştinţă de faptul că accesul public la Internet
        este monitorizat şi că se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.
2.     DREPTURILE UTILIZATORILOR
 2.1 Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită Internet de o oră.
 2.2 Părinţii şi tutorii au dreptul să decidă ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor şi să îi îndrume în folosirea Internet-ului şi a materialelor la care pot sau nu pot avea acces.
 2.3 Utilizatorii pot să solicite ajutorul bibliotecarilor pentru a fi îndrumaţi în folosirea calculatoarelor şi a Internet-ului. Acest sprijin va consta în facilitarea accesului la documentele şi la site-urile de web cunoscute de către personalul bibliotecii.
3.     OBLIGAŢIILE ŞI ÎNDATORIRILE UTILIZATORILOR
 3.1 Utilizatorii trebuie să respecte condiţiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor şi Internetului de către public.
 3.2 Utilizatorii nu au dreptul să acceseze
       * site-uri pornografice
       * site-uri de discriminare
       * materiale care pot instiga la ură, violenţă
       * materiale ilegale cum ar fi forme abuzive de marketing
       * programe de download ; jocuri;
       * programe de chat
 3.3 Programarea la Centrul de Internet se face cu cel puţin două zile înainte. Ultimul utilizator va avea acces cu cel puţin o oră şi jumătate înainte de închiderea programului( iarna: 17.30, vara: 18.00 ).
 3.4 Înainte de a utiliza memory stick-ul, trebuie să i se permită bibliotecarului să îl scaneze pentru a nu conţine viruşi.
 3.5 Utilizatorii nu au dreptul să influenţeze modul de funcţionare a programelor de protecţie împotriva viruşilor, sau orice alt software, hardware sau echipament IT.
 3.6 Se interzice:
         * deteriorarea calculatoarelor si a celorlalte echipamente
         * bruscarea sau distrugerea echipamentelor
         * furtul de echipamente sau accesorii
         * consumul de alimente şi de băuturi alcoolice
         * accesul în bibliotecă în stare de ebrietate
         * fumatul în sala de Internet şi în celelalte încăperi din bibliotecă
         * folosirea poştei electronice pentru următoarele:
             - crearea, trimiterea sau păstrarea oricăror informaţii, materiale,sau imagini de natură vulgară, ofensatoare, obscenă sau indecentă
             - hărţuiala de orice fel
             - încălcarea drepturilor de autor
  3.7 Utilizatorii au obligaţia :
         * de a manifesta un comportament adecvat şi de a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât şi cu ceilalţi utilizatori
         *  de a păstra liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă
         * de a avea o ţinută decentă
          * de a respecta orarul de funcţionare al bibliotecii, orarul programelor de formare şi programarea pentru folosirea calculatorului.
 3.8 Serviciul bibliotecii nu poate fi responsabil pentru conţinutul paginilor consultate.
 3.9  Copiii sub 8 ani pot avea acces la Internet doar însoţiţi de către unul dintre părinţi sau un tutore legal.
4.   NEGAREA RESPONSABILITĂŢILOR
  
    4.1 Toţi utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informaţie preluată de pe Internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă
    4.2 Serviciul Bibliotecii nu este responsabil pentru natura sau acurateţea datelor sau informaţiilor găsite, preluate şi stocate.
5.   SANCŢIUNI
  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor cu Internet  pentru public atrage după sine următoarele sancţiuni:
• suspendarea dreptului de acces la facilităţile IT ale bibliotecii
• plata unor daune stabilite prin Regulamentul pentru public aprobat de Consiliul local


LEGEA nr.334 din 31 mai 2002

Textul actului publicat în M.Of. nr. 422/18 iun. 2002
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - În înţelesul prezentei legi, se consideră:
a) bibliotecă - instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică;
b) bibliotecă naţională - biblioteca învestită cu achiziţionarea şi conservarea unui număr de exemplare din toate documentele importante editate în ţară, care funcţionează ca depozit legal;
c) bibliotecă universitară - biblioteca aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor din universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică;
d) bibliotecă specializată - biblioteca destinată în principal unei categorii de beneficiari sau colecţionării, cu prioritate, a unor tipuri de documente ori pentru a răspunde necesităţilor specifice organismului tutelar;
e) bibliotecă publică - biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene;
f) bibliotecă şcolară - biblioteca organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică.
Art. 2. - (1) După forma de constituire şi administrare a patrimoniului bibliotecile sunt de drept public sau de drept privat.
(2) Bibliotecile de drept public se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.
(3) Bibliotecile de drept privat se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
Art. 3. - După forma de organizare bibliotecile pot fi cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică.
Art. 4. - După gradul de acces la colecţii şi servicii bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.
Art. 5. - După structura colecţiilor bibliotecile pot fi enciclopedice sau specializate.
Art. 6. - (1) În bibliotecile de drept public accesul la colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit.
(2) Bibliotecile de drept public pot oferi unele servicii pe bază de tarife stabilite, în condiţiile legii, prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiei tutelare.
Art. 7. - Bibliotecile de drept public pot fi desfiinţate în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 8. - (1) Bibliotecile de drept public sunt finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale instituţiilor tutelare.
(2) Bibliotecile pot fi finanţate şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
(3) Bibliotecile de drept privat pot fi susţinute financiar, pe bază de programe sau proiecte, şi de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităţilor locale, dacă se angajează să aibă o activitate specifică bibliotecilor de drept public.
CAPITOLUL II
Sistemul naţional de biblioteci
Art. 9. - (1) Sistemul naţional de biblioteci este parte integrantă a sistemului informaţional naţional şi se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public şi din bibliotecile de drept privat, care au activităţi specifice celor de drept public, având ca scop realizarea coordonată a împrumutului bibliotecar naţional şi internaţional, gestionarea sistemică a informaţiei, realizarea Catalogului naţional partajat şi a Bibliotecii naţionale virtuale.
(2) Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţională virtuală sunt coordonate de către Biblioteca Naţională a României.
(3) La nivel teritorial se pot realiza consorţii sau alte forme de cooperare pentru achiziţia de documente specifice.
Art. 10. - Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu funcţiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel:
a) Biblioteca Naţională a României;
b) Biblioteca Academiei Române;
c) biblioteci universitare;
d) biblioteci specializate;
e) biblioteci publice;
f) biblioteci şcolare.
SECŢIUNEA A
Biblioteca Naţională a României
Art. 11. - Biblioteca Naţională a României este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 12. - (1) Biblioteca Naţională a României îndeplineşte următoarele funcţii specifice:
a) conservă, cercetează, dezvoltă şi pune în valoare patrimoniul de documente deţinute în colecţiile sale;
b) organizează Depozitul legal, potrivit legii;
c) depistează, colecţionează, organizează, conservă şi pune în valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tipărituri şi alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România şi poporul român, publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate;
d) organizează şi gestionează Rezerva naţională de publicaţii;
e) în calitate de centru naţional de schimb realizează evidenţa centralizată şi statistica schimburilor internaţionale de publicaţii;
f) în calitate de centru naţional metodologic elaborează şi coordonează metodologia împrumutului interbibliotecar intern şi internaţional, avizată de Comisia naţională a bibliotecilor;
g) în calitate de centru naţional de patologie şi restaurare a publicaţiilor coordonează activitatea din aceste domenii;
h) elaborează şi emite, cu avizul Comisiei naţionale a bibliotecilor, instrucţiuni şi norme metodologice pentru biblioteci;
i) realizează şi coordonează activitatea de informare şi documentare din sistemul naţional de biblioteci;
j) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Biblioteca Naţională a României funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Art. 13. - În subordinea Bibliotecii Naţionale a României funcţionează Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atribuţii:
a) realizează controlul bibliografic naţional ca parte a controlului bibliografic universal;
b) elaborează Bibliografia naţională curentă pentru toate categoriile de documente;
c) elaborează, gestionează şi actualizează Catalogul colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, prin participarea contractuală a bibliotecilor din România;
d) atribuie numărul internaţional standard pentru cărţi (ISBN), pentru publicaţii seriale (ISSN), pentru alte categorii de documente şi realizează catalogarea înaintea publicării (CIP);
e) elaborează programe şi metodologii privind informatizarea bibliotecilor din România, avizate de Comisia naţională a bibliotecilor.
Art. 14. - Oficiul Naţional Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor se finanţează de la bugetul de stat şi din resurse extrabugetare prevăzute în bugetul Bibliotecii Naţionale a României.
SECŢIUNEA B
Biblioteca Academiei Române
Art. 15. - Biblioteca Academiei Române este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică şi statut de bibliotecă naţională, care funcţionează în subordinea Academiei Române.
Art. 16. - Biblioteca Academiei Române îndeplineşte următoarele funcţii:
a) colecţionează, organizează şi pune în valoare colecţii naţionale specifice;
b) elaborează şi editează Bibliografia naţională retrospectivă pentru toate categoriile de documente;
c) realizează schimbul internaţional de publicaţii cu publicaţiile Academiei Române;
d) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea celorlalte biblioteci din reţeaua Academiei Române;
e) beneficiază de prevederile legii privind Depozitul legal;
f) achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională;
g) alte atribuţii specifice potrivit Statutului Academiei Române şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
SECŢIUNEA C
Biblioteci universitare
Art. 17. - Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din instituţiile de învăţământ superior.
Art. 18. - Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:
a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate de către acesta;
b) bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior de stat sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor instituţii şi finanţate din bugetul acestora.
Art. 19. - Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din instituţiile de învăţământ superior.
SECŢIUNEA D
Biblioteci specializate
Art. 20. - Instituţiile academice şi de cercetare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, unităţile militare, agenţii economici şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci specializate.
Art. 21. - Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat şi sunt finanţate de către autorităţile, instituţiile sau celelalte persoane juridice care le tutelează.
SECŢIUNEA E
Biblioteci publice
Art. 22. - (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunităţi locale ori zonale.
(2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.
Art. 23. - Din categoria bibliotecilor publice fac parte:
a) Biblioteca Metropolitană Bucureşti;
b) bibliotecile judeţene;
c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti;
d) bibliotecile comunale.
Art. 24. - Biblioteca Metropolitană Bucureşti, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din Bucureşti, este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Art. 25. - Biblioteca Metropolitană Bucureşti are rol de bibliotecă metodologică pentru bibliotecile publice din Capitală, exercită atribuţii de bibliotecă judeţeană pentru judeţul Ilfov şi îndeplineşte următoarele funcţii:
a) organizează activităţi de lectură, informare, documentare şi educaţie permanentă pe teritoriul Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile;
b) coordonează şi îndrumă metodologic, prin servicii de specialitate centralizate, bibliotecile din oraşele şi comunele judeţului Ilfov;
c) elaborează bibliografia curentă a municipiului Bucureşti, alcătuieşte baze de date şi asigură servicii de informare comunitară.
Art. 26. - Activitatea Bibliotecii Metropolitane Bucureşti este finanţată din bugetul municipiului Bucureşti.
Art. 27. - (1) Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.
(2) Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea consiliilor judeţene.
Art. 28. - Bibliotecile judeţene au următoarele atribuţii principale:
a) colecţionează toate categoriile de documente strict necesare organizării activităţii de informare şi lectură la nivelul comunităţii locale;
b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea;
c) elaborează bibliografia locală curentă, alcătuiesc baza de date şi asigură servicii de informare comunitară;
d) îndeplinesc şi funcţia de biblioteci municipale pentru municipiile reşedinţă de judeţ.
Art. 29. - Activitatea bibliotecilor judeţene se finanţează din bugetul judeţului respectiv.
Art. 30. - (1) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti sunt biblioteci de drept public cu sau fără personalitate juridică.
(2) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti se organizează în subordinea consiliilor municipale şi orăşeneşti, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.
Art. 31. - Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de lectură şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară.
Art. 32. - Activitatea bibliotecilor municipale şi orăşeneşti se finanţează din bugetul municipiilor şi oraşelor pe raza cărora funcţionează.
Art. 33. - Bibliotecile comunale se organizează şi funcţionează în toate centrele de comună, în subordinea consiliilor locale, şi sunt finanţate din bugetele acestora.
Art. 34. - În şcolile primare săteşti se pot organiza biblioteci cu dublă funcţie, şcolară şi publică.
Art. 35. - Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înfiinţa şi finanţa biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, pe baza metodologiei elaborate de Comisia naţională a bibliotecilor.
SECŢIUNEA F
Biblioteci şcolare
Art. 36. - Din reţeaua bibliotecilor şcolare fac parte:
a) Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti, bibliotecă de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării; acesta participă la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigură îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare;
b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi sunt subordonate inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
c) bibliotecile şcolare, biblioteci de drept public sau de drept privat, care funcţionează în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, precum şi în cadrul altor structuri şcolare.
Art. 37. - Bibliotecile şcolare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.
Art. 38. - Finanţarea bibliotecilor şcolare se face din bugetul anual al instituţiilor de învăţământ de stat sau privat în cadrul cărora funcţionează.
CAPITOLUL III
Patrimoniul bibliotecilor
Art. 39. - (1) Colecţiile bibliotecilor pot fi formate din următoarele categorii de documente:
a) cărţi;
b) publicaţii seriale;
c) manuscrise;
d) microformate;
e) documente cartografice;
f) documente de muzică tipărite;
g) documente audiovizuale;
h) documente grafice;
i) documente electronice;
j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;
k) documente arhivistice;
l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
(2) Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii.
Art. 40. - (1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidenţiate în documente de inventar; fac excepţie bunurile culturale de patrimoniu constituite în colecţii speciale sau în depozit legal, fiind considerate mijloace fixe şi evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii.
(3) Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat, astfel:
a) evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.);
b) evidenţa individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;
c) evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar;
d) evidenţa analitică, pe fişe însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
(4) Evidenţa globală şi individuală realizată în sistem informatizat cuprinde descrierea completă, conform I.S.B.D.
(5) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit, potrivit legii.
(6) Documentele, bunuri culturale comune găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie al bibliotecii din anul precedent.
(7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei naţionale a bibliotecilor.
(8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariază periodic astfel:
a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente o dată la 4 ani;
b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente o dată la 6 ani;
c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente o dată la 8 ani;
d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente - o dată la 10 ani;
e) peste 1.000.000 de documente - o dată la 15 ani.
(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente, precum şi în caz de forţă majoră se procedează la verificarea integrală a inventarului.
(10) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale etc. conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţă a documentelor distruse.
(11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte periodic colecţiile de documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă.
(12) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile finanţate din fonduri publice trebuie să fie de minimum 25 de documente specifice la 1.000 de locuitori.
(13) Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.
Art. 41. - (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin achiziţionare, transfer, schimb interbibliotecar, naţional şi internaţional, donaţii, legate, sponsorizări sau, după caz, Depozit legal.
(2) Dotările se asigură prin finanţarea de către autorităţile tutelare, precum şi prin transferuri, donaţii şi sponsorizări; donaţiile şi sponsorizările din străinătate sunt scutite de taxe vamale şi de T.V.A.
Art. 42. - (1) Colecţiile bibliotecilor se păstrează în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice tutelare controlează şi asigură condiţii optime de păstrare a colecţiilor şi de acces la acestea.
Art. 43. - (1) Pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă şi a dotării bibliotecilor cu echipamente tehnice, mobilier, tipizate de bibliotecă şi consumabile, începând cu anul 2003 se înfiinţează Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci.
(2) Oficiul Naţional de Servicii pentru Biblioteci este instituţie de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată în primii doi ani de funcţionare prin subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, după care se va finanţa exclusiv din resurse extrabugetare.
(3) Modalitatea de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Servicii pentru Biblioteci este stabilită prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
CAPITOLUL IV
Personalul bibliotecilor
Art. 44. - (1) Personalul bibliotecilor se compune din:
a) personal de specialitate;
b) personal administrativ;
c) personal de întreţinere.
(2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetătorii, redactorii, documentariştii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analiştii, custozii, mânuitorii, depozitarii şi alte funcţii de profil.
(3) Personalul de specialitate din reţeaua de biblioteci a Ministerului Educaţiei şi Cercetării are statut de personal didactic auxiliar.
(4) Organigrama bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituţia tutelară.
Art. 45. - (1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte şi reprezentanţi ai bibliotecilor, cu rol de coordonare metodologică.
(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanţate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea tutelară; din comisiile de concurs va face parte şi reprezentantul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologică.
(3) Nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare a resurselor umane în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege.
(4) Pentru bibliotecile din învăţământ şi bibliotecile specializate, nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare vor fi elaborate corelat cu prevederile anexei, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, şi vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.
Art. 46. - Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama bibliotecii se realizează în conformitate cu prevederile legale.
Art. 47. - Atribuţiile şi competenţele personalului din biblioteci se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către directorul general sau de director, respectiv de către bibliotecarul responsabil, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
Art. 48. - Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din biblioteci se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita şi avizul bibliotecii, cu rol de coordonare metodologică.
Art. 49. - Pregătirea personalului de specialitate din biblioteci se asigură de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil, prin: cursuri opţionale, la nivel liceal, învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională.
Art. 50. - (1) Conducerea bibliotecii de drept public şi ordonatorul principal de credite sunt obligaţi să asigure formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget.
(2) Programele de formare profesională continuă cuprind: management şi marketing de bibliotecă, sociologia lecturii, informare ştiinţifică de specialitate, pregătire metodică, documentare în domeniul legislaţiei generale şi al legislaţiei specifice, activităţi practice şi de educaţie permanentă.
(3) Asociaţiile profesionale de profil pot organiza cursuri de formare profesională continuă a bibliotecarilor, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Art. 51. - (1) Personalul din bibliotecile publice, care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază, conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
(2) Bibliotecile pot asigura utilizatorilor, la cererea acestora, accesul la serviciile lor pe parcursul întregii săptămâni, cu plata personalului, conform legii.
(3) Personalul din biblioteci, care lucrează în depozite de carte, colecţii de patrimoniu cultural, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii şi care asigură servicii de împrumut la domiciliu sau în spitale, azile de bătrâni, orfelinate, beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare ori care solicită o încordare psihică foarte ridicată, de un spor de până la 15% din salariul de bază al angajatului.
(4) Personalul din biblioteci beneficiază de distincţii şi premii în condiţiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecilor.
CAPITOLUL V
Conducerea bibliotecilor
Art. 52. - Conducerea bibliotecilor este asigurată după cum urmează:
a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de către un director general sau director, care poate avea unul sau mai mulţi adjuncţi;
b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică şi/sau al filialelor, de un director sau de un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.
Art. 53. - Conducerea serviciilor, laboratoarelor şi a birourilor din biblioteci este asigurată de un şef de serviciu, şef de laborator, respectiv de un şef de birou, având dreptul la indemnizaţie de conducere, potrivit prevederilor legale.
Art. 54. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică funcţionează consilii de administraţie, cu rol consultativ.
(2) Consiliul de administraţie este condus de directorul general sau de director, în calitate de preşedinte, şi este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncţi, contabil-şef şi reprezentanţi ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnaţi prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum şi un reprezentant al autorităţii tutelare, desemnat de aceasta.
(3) Consiliul de administraţie al bibliotecii funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
Art. 55. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public, cu sau fără personalitate juridică, poate funcţiona un consiliu ştiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale.
(2) Consiliul ştiinţific este format din maximum 9 membri, cuprinzând bibliotecari, specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizie a directorului general sau a directorului, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, prin decizie a autorităţii tutelare, la propunerea bibliotecarului responsabil.
Art. 56. - Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncţi şi a bibliotecarilor responsabili din bibliotecile finanţate din fonduri publice se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea tutelară, cu avizul serviciului descentralizat din Ministerul Culturii şi Cultelor.
Art. 57. - (1) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor şi a directorilor adjuncţi din bibliotecile centrale universitare se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile legii.
(2) Directorii generali ai bibliotecilor centrale universitare trebuie să fie cadre didactice universitare, având cel puţin gradul de conferenţiar universitar.
(3) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor, directorilor adjuncţi şi bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de învăţământ se realizează de către autoritatea tutelară, în condiţiile legii.
Art. 58. - Directorul general sau directorul, respectiv bibliotecarul responsabil, răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii sau filialei pe baza organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi avizate de către autorităţile tutelare şi de bibliotecile cu rol de coordonare metodologică, în cazul bibliotecilor de drept public.
CAPITOLUL VI
Comisia Naţională a Bibliotecilor
Art. 59. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comisia naţională a bibliotecilor, denumită în continuare Comisie, organism ştiinţific şi de decizie în domeniu, sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 60. - (1) Comisia este formată din specialişti recunoscuţi în domeniul bibliotecilor, propuşi de către:
a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 5 membri;
b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 6 membri;
c) Academia Română - 2 membri;
d) asociaţiile profesionale de profil - 4 membri;
e) preşedintele Comisiei - are dreptul să angajeze un număr de 2-4 membri pe durată determinată, în funcţie de obiectivele Comisiei.
(2) Reprezentanţii ministerelor prevăzute la lit. a) şi b) în Comisie se stabilesc după cum urmează:
a) Ministerul Culturii şi Cultelor: Biblioteca Naţională, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" din Iaşi, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister;
b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării: Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara, Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din Bucureşti, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister.
(3) Membrii Comisiei au mandat pe o perioadă de 4 ani şi sunt confirmaţi prin ordin comun al celor doi miniştri, în baza propunerilor formulate de instituţiile şi asociaţiile menţionate la alin. (1).
(4) Preşedintele şi secretarul Comisiei sunt aleşi dintre membrii acesteia, cu votul majorităţii simple.
(5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin comun al celor doi miniştri.
(6) Comisia poate alege, ca membri asociaţi, specialişti din ţară sau din străinătate, personalităţi ştiinţifice de prestigiu în domeniu, propuşi de preşedinte şi validaţi cu votul majorităţii simple.
(7) Comisia îşi poate constitui secţiuni formate din specialişti consacraţi pe domenii, conduse de un preşedinte ales din rândul membrilor acestora.
(8) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor şi sunt promulgate prin ordin comun al celor doi miniştri, în termen de maximum 30 de zile.
(9) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de şefii compartimentelor de specialitate din cele două ministere, în raport cu volumul activităţii bibliotecilor din subordine şi coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de către Ministerul Culturii şi Cultelor.
Art. 61. - (1) Mijloacele de finanţare necesare funcţionării Comisiei sunt asigurate din bugetele proprii de către instituţiile şi asociaţiile reprezentate, potrivit numărului de membri desemnaţi.
(2) Indemnizaţia preşedintelui Comisiei reprezintă 20%, a secretarului, 15% şi a unui membru, 10% din salariul secretarului de stat şi se acordă o singură dată pe lună, indiferent de numărul şedinţelor organizate.
Art. 62. - Comisia are următoarele atribuţii:
a) fundamentează şi elaborează strategia, programele şi proiectele sistemului naţional de biblioteci;
b) elaborează strategia şi programul de realizare pentru Catalogul naţional partajat şi Biblioteca naţională virtuală;
c) avizează programele de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărţii şi ştiinţei informării;
d) avizează metodologiile, normele, normativele şi reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului culturii şi cultelor;
e) elaborează standarde privitoare la suprafaţa minimă a bibliotecilor finanţate din fonduri publice, care nu poate fi sub 0,05 m2 pentru un locuitor, în localităţile cu o populaţie de până la 10.000 de locuitori, şi sub 0,015 m2 pentru un locuitor, în localităţile cu o populaţie de peste 10.000 de locuitori;
f) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşe şi municipii, instituţii care trebuie să organizeze filiale specializate pentru copii, tineret şi adulţi, cu fond enciclopedic, şi să înfiinţeze o filială la minimum 25.000 de locuitori;
g) hotărăşte clasarea, neclasarea şi declasarea bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, în condiţiile legii;
h) stabileşte criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării, evaluării şi restaurării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
i) avizează norme de evaluare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
j) avizează studiile de fundamentare pentru instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie a bibliotecilor;
k) stabileşte priorităţile lucrărilor de restaurare a bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci;
l) elaborează metodologia sistemului de statistică a bibliotecilor;
m) stabileşte criteriile specifice de selecţie a personalului şi de ocupare a funcţiilor de conducere şi de specialitate din biblioteci;
n) avizează norme de organizare şi funcţionare a bibliotecilor;
o) avizează metodologia de evaluare profesională, de formare continuă şi de certificare a personalului de specialitate din biblioteci;
p) propune programe şi cursuri de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, istoriei cărţii, conservării şi restaurării documentelor de bibliotecă, precum şi în domeniul patrimoniului cultural mobil;
r) avizează instrucţiuni şi norme metodologice privind evidenţa, prelucrarea, comunicarea şi utilizarea documentelor şi bunurilor culturale din colecţiile bibliotecilor;
s) elaborează metodologia de organizare a inspecţiei în biblioteci;
t) elaborează regulamentul de acordare a unor decoraţii, ordine, medalii, titluri şi premii, potrivit legii, pentru personalul de specialitate din biblioteci;
u) elaborează raportul anual privind starea sistemului naţional de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unităţile de profil din teritoriu;
v) urmăreşte aplicarea deciziilor sale de către toate instituţiile de drept public din domeniu.
CAPITOLUL VII
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 63. - Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile oricărei biblioteci de drept public sau privat se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.
Art. 64. - Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecţiile şi la serviciile oferite bibliotecile întocmesc cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară şi alte instrumente specifice, constituie şi gestionează baze de date, organizează secţii şi filiale, servicii de împrumut şi consultare pe loc a documentelor de bibliotecă, precum şi alte servicii.
Art. 65. - În cadrul bibliotecilor publice sumele rezervate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii seriale în limba minorităţilor se stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii.
Art. 66. - Bibliotecile de drept public pot organiza servicii speciale pentru persoanele cu handicap vizual, precum şi servicii la domiciliu pentru persoanele cu handicap locomotor.
Art. 67. - (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.
(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.
(3) Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul anului de către conducerea bibliotecii.
(4) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 68. - Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea tutelară, constând în:
a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase;
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare;
e) participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.
Art. 69. - (1) Pentru sprijinirea materială a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a specialiştilor din biblioteci la programe culturale şi de formare continuă a personalului de specialitate, bibliotecile cu personalitate juridică se pot asocia între ele sau cu alte instituţii culturale şi pot crea fundaţii, asociaţii sau consorţii.
(2) Condiţiile şi cotele de participare la finanţarea programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se aprobă de către autoritatea tutelară.
Art. 70. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a finanţa activitatea bibliotecilor de drept public potrivit standardelor de funcţionare stabilite prin prezenta lege.
(2) Ministerul Culturii şi Cultelor prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor publice.
(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziţia de documente specifice bibliotecilor din subordine.
(4) Susţinerea financiară şi logistică a bibliotecilor se poate realiza şi din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea fiecărei biblioteci pentru servicii speciale şi din contravaloarea taxelor poştale pentru împrumutul bibliotecar intern şi internaţional.
(5) Fondul constituit se utilizează pentru construirea, amenajarea şi dezvoltarea spaţiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu documente şi echipamente specifice.
(6) Disponibilul financiar provenit din aceste surse la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(7) Documentaţia tehnică şi materialele pentru construcţii destinate bibliotecilor din sistemul naţional, precum şi achiziţiile de tehnologie a informaţiei, fond de documente specifice, dotări pentru serviciul lecturii publice sunt scutite de taxe vamale şi li se aplică T.V.A. de 0%.
(8) Investitorii privaţi care sponsorizează bibliotecile de drept public pentru construcţia de localuri, dotări, achiziţia de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţarea programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburi de specialişti, burse de specializare, participarea la congrese internaţionale sunt scutiţi de impozite cu o sumă echivalentă cu valoarea lucrării sau acţiunii respective plus 2% din profit.
(9) Tarifele de expediere a tuturor documentelor de bibliotecă destinate schimbului şi împrumutului intern şi internaţional beneficiază de o reducere de 50%.
Art. 71. - (1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activităţii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum şi autorităţii tutelare.
(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către biblioteci Institutului Naţional de Statistică, Comisiei naţionale a bibliotecilor şi ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.
Art. 72. - (1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează biblioteci se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele optime de funcţionare, conform prezentei legi,
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii bibliotecii.
Art. 73. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Comisia naţională a bibliotecilor elaborează regulamentul-cadru de funcţionare a bibliotecilor din sistemul naţional şi avizează regulamentele întocmite pe baza acestuia, în vederea aprobării lor de către autorităţile tutelare.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare în acest domeniu se abrogă.
Art. 74. - Anexa face parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 31 mai 2002.
Nr. 334.
________________________________________
ANEXĂ
BIBLIOTECI PUBLICE
A. BIBLIOTECA COMUNALĂ
_______________________________________________________________________________________________________________________
Categoria de personal      Criterii de normare
_______________________________________________________________________________________________________________________
- Bibliotecar*)       - un post/unitate până la 7.000 de locuitori
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) Postul de bibliotecar reprezintă funcţia de responsabil de bibliotecă şi se asimilează cu funcţia de şef de birou.
B. BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ SAU MUNICIPALĂ SITUATĂ ÎN LOCALITATEA NEREŞEDINŢĂ DE JUDEŢ
_______________________________________________________________________________________________________________________
Categoria de personal     Criterii de normare
_______________________________________________________________________________________________________________________
- Bibliotecar, responsabil de bibliotecă*)   - un post până la 7.000 de locuitori
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) Responsabilul de bibliotecă este asimilat cu funcţia de şef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile
cu un număr mai mare de 3 angajaţi se acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.
C. BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI SAU BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
_______________________________________________________________________________________________________________________
Categoria de personal        Criterii de normare
_______________________________________________________________________________________________________________________
- Director general*)        - un post/unitate
- Director de specialitate*)       - un post/unitate
- Director economic*)        - un post/unitate
- Director*)         - un post/unitate
- Director adjunct de specialitate*)      - un post/unitate
- Director adjunct economic*)       - un post/unitate
- bibliotecar şi alte categorii ale personalului de specialitate  - un post la 7.000 de locuitori
________________________________________________________________________________________________________________________
*) Postul de director general şi posturile de director de specialitate şi director economic se acordă în
biblioteca judeţeană cu un personal de minimum 150 de angajaţi.
*) Postul de director şi posturile de director adjunct de specialitate şi director adjunct economic se
acordă în biblioteca judeţeană cu un personal de minimum 75 de angajaţi.
*) Postul de director şi de director adjunct economic se acordă în biblioteca judeţeană cu un personal mai
mic de 75 de angajaţi.
Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare. Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat. Personalul de întreţinere şi de deservire se repartizează astfel:
- personalul de pază şi de pompieri se stabileşte potrivit prevederilor legale;
- îngrijitor - un post la 500 m2;
- numărul muncitorilor calificaţi şi necalificaţi se acordă în funcţie de necesarul fiecărei unităţi, potrivit prevederilor legale. Indicatorul utilizatorilor de informaţii din biblioteca publică reprezintă 5% şi maximum 10% din numărul de locuitori ai comunităţii, în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege.
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci

Made with WebSite X5

Înapoi la cuprins